Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải sờ tai phải sau đó chuyển thành kí hiệu số 2

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác