Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Áp lòng bàn tay phải vào má rồi vuốt xuống một cái.