Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đặt lên chân mày phải rồi quẹt theo đường chân mày.