Dấu Huyền luôn đánh từ phía trên xuống. Bạn có thể sử dụng ngón trỏ hoặc ngón út để đánh vần Dấu Huyền.