Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, lòng bàn tay hơi khum, đặt hai tay trước tầm mắt rồi chúm các ngón tay lại.