Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ phải chạm vào thái dương hai lần.