Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép ngửa đưa ra trước, đặt bàn tay phải hờ trên lòng bàn tay trái hướng các đầu ngón tay xuống rồi đẩy phớt bàn tay phải qua lại trên lòng bàn tay trái.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác