Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, các ngón tay cong, đưa ngửa tay ra trước, sau đó đánh chữ cái N.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác