Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lỏng, chỉa hai ngón trỏ ra, chạm nhau, đặt phía ngoài trước tầm ngực, rồi dùng hai ngón trỏ kéo vào trong vẽ thành vòng tròn.Sau đó ngửa bàn tay phải lên, các ngón tay cong cong rồi lắc lắc bàn tay.