Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay vỗ vào nhau hai cái.