Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải kí hiệu chữ cái V sau đó chuyển bàn tay duỗi thẳng lòng bàn tay hướng ra trước rồi kéo tay sang bên phải một chút.