Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Màu Sắc 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái X rồi lắc qua lại.