Bình Dương Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên đặt chếch bên trái rồi kéo đưa theo nửa đường cong vòng tròn về bên phải.