Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái đặt vào ngực trái.