Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, đặt hai bên mép miệng, lòng bàn tay hướng vào nhau rồi đẩy hai tay ra trước.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác