Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón út lên đưa ngón út đặt lên khóe miệng bên phải.