Từ Điển Ngôn Ngữ Ký Hiệu Việt Nam

Hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ Philippin

Video chi tiết hướng dẫn thực hiện ký hiệu cho từ Philippin