Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép úp để trước tầm bụng, mũi bàn tay hướng ra trước, rồi nhấn tay xuống hai cái.