Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái X, đặt lên ngang trước mũ rồi đưa thẳng tay ra phía trước.