Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái nắm chỉa ngón trỏ lên đặt tay trước tầm ngực. Tay phải nắm, bàn tay ngửa, ngón trỏ và ngón giữa chỉa ra đặt hẻ hở giữa hai ngón vào ngón trỏ tay trái rồi nạy bật hai ngón tay đó lên.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác