Dấu Sắc luôn đánh từ phía dưới lên. Bạn có thể sử dụng ngón trỏ hoặc ngón út để đánh vần Dấu Sắc.