Lưu ý: Chữ H thứ ba được sử dụng nhiều ở các vùng miền phía Bắc