Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai tay có một khoảng cách rồi xoay hai tay so le nhau.Sau đó hai tay nắm, đặt úp ra trước rồi vặn cổ tay phải ra trước nhiều lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác