Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Xã hội 2020


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này



Tiếng anh: spread

là sự lây nhiễm, truyền nhiễm từ một (hoặc một số) cá thể cho nhiều cá thể khác trong cộng đồng

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin



Tài liệu tham khảo

Công Ty Nắng Mới

Ký Hiệu cùng phân loại Danh Từ

Ký Hiệu cùng phân loại Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

nước bọt

Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Bàn tay phải khép ngửa, các ngón hơi cong, đưa tay ra trước rồi lắc lắc bàn tay qua lại. Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, hai ngón có kẻ


Xem Video
lọt lòng

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể
2006

Các ngón tay phải chạm giữa ngực, lòng bàn tay hướng phải, kéo tay xuống dưới bụng rồi hất ra. Sau đó hai tay khép, đập mu bàn tay phải lên lòng bàn tay trái


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Xã hội

Thanh niên
youth

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội
2019

Các ngón tay gập, lòng bàn tay hướng xuống. Lần lượt chuyển động hướng lên


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh



Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam