Không xem được video ?

Tài liệu tham khảo

TT Nghiên Cứu Khiếm Thính CED
 Thành Phố Hồ Chí Minh

Dịch nghĩa theo Ngôn Ngữ Ký Hiệu

Trường | của tôi | hiệu trưởng | 1 | hiệu phó | 2 | giáo viên | 20 | học sinh | 200

Đăng ký tài khoản miễn phí để sử dụng tất cả tính năng của Từ Điển