mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Min

Con của thần gió!

Tử Đinh Hương

mình dễ gần, mình cảm thấy ngôn ngữ ký hiệu nên trở thành một kỹ năng mềm của nhiều người, để những bạn chỉ có thể giao tiếp bằng nnkh có thể dễ hòa nhập hơn.