mình sinh năm 1997 và đang ở Hà Nội


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!

Trần Anh Thư

Trần Anh Thư