mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Tử Đinh Hương

mình dễ gần, mình cảm thấy ngôn ngữ ký hiệu nên trở thành một kỹ năng mềm của nhiều người, để những bạn chỉ có thể giao tiếp bằng nnkh có thể dễ hòa nhập hơn.

Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Nishimiya Shouko

Fan Anime :3