mình sinh năm 1998 và đang ở Long An

mình đang là sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.

Loan

Muốn dùng NNKH làm mật hiệu bí mật và giao tiếp với ngừi bệnh

Min

Con của thần gió!