mình sinh năm 2002 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình đang là học sinh


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Lê Thục Duyên

a

Đặng Thanh Toàn

The world will change and you have to change with the world - Sign: Ahihi

hân

chỉ là muốn giao tiếp với nhiều người nhất có thể