mình sinh năm 1997 và đang ở TP. Hồ Chí Minh

mình học Ngôn Ngữ Ký Hiệu từ năm 2019


Xem hồ sơ của các thành viên khác


việt lê quốc

Muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống

Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

[email protected]

mình là giáo viên dạy trẻ khiếm thính