mình sinh năm 1997 và đang ở Đà Nẵng

mình đang là Sinh viên


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Trần Thị Ngọc Lan

Ngôn ngữ ký hiệu là cuộc sống của tôi. Ngôn ngữ ký hiệu diễn tả được nhiều điều mà ngôn ngữ lời nói không làm được. Ngôn ngữ ký hiệu cho tôi như được trải nghiệm một cuộc sống khác.

T.Reynolds

Mình muốn học thật nhiều ngôn ngữ, trong đó có NNKH.

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính