mình sinh năm 2003 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Bùi Quang Thuận

giáo viên dạy khối khiếm thính

Đỗ Trinh Trong

Kỳ thị màu xanh lá!

Nguyễn Ngọc Minh Châu

Mình muốn được tiếp xúc, được gần gũi và hiểu những điều các bạn muốn truyền tải tới xã hội.

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam