mình sinh năm 2003 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Nguyễn Đức Bảo Trung

Muốn tìm hiểu

Phạm Thị Dạ Linh

- Sở thích - Chuyên ngành học khiếm thính

Hứa Thị Thu Minh

Muốn hiểu thêm về người khiếm thính và muốn giao tiếp với họ!