mình sinh năm 2005 và đang ở Đắk Lắk


Xem hồ sơ của các thành viên khác


Lưu Kiến An

Mình thấy NNKH thú vị và đẹp mắt

Phạm Ánh Nguyệt

Mình muốn tìm hiểu nhiều hơn về cuộc sống của những người bị khiếm thính. Nhất là trẻ con, muốn được giao tiếp với họ.

Huỳnh Cơ

Mình muốn khám phá thế giới của người khiếm thính.