Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải úp đưa lên cao qua khỏi đầu, rồi di chuyển bàn tay xuống đặt vào bên ngực trái, lòng bàn tay ngửa.Sau đó hất nhẹ bàn tay phải từ giữa ngực xuống.