Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm lên áo kéo ra.