Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải nắm vào áo. Sau đó hai tay chống hai bên ngang eo.