Hà Nội Tin học 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xoè cong hướng ra phía trước và quay đổi chiều nhau