Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ ra trước.Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra úp lên mạch cổ tay trái.
Advertisement


Advertisement