Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đánh hai chữ cái S đặt sát nhau rồi đưa từ dưới lên chéo nhau ở trước mặt rồi kéo tay sang hai phía.