Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Từ đồng nghĩa: Hai chục

Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa lên, hai ngón hở ra rồi cụp hai ngón đó xuống hail ần.