Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Giơ hai ngón trỏ và giữa lên rồi cụp hai ngón đó xuống, sau đó giựt mạnh tay về bên phải.