Tài liệu tham khảo

VSDIC
Toàn Quốc Số đếm 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh số 1 rồi chuyển sang chữ cái T, kéo chữ T sang phải

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác