Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái hơi nắm, dùng ngón cái và ngón trỏ nắm vào mũi rồi kéo vuốt ra ngoài.