Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm hờ, chỉa ngón trỏ xuống đặt ngang tầm bụng rồi nhấc tay lên xuống hai lần.