Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay bắt sau lưng, đồng thời người hơi khom lưng.