Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật Thể dục - Thể thao 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra đưa lên trước mặt, đầu hai ngón tay chạm nhau, rồi kéo hai ngón vẽ thành một khung thành rộng.Sau đó hai bàn tay xòe trước mặt, lòng bàn tay phải áp sau mu bàn tay trái rồi kéo hai bàn tay đưa ra vô trước mặt,.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác