Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, ngón trỏ và ngón cái nhấp nhấp bên ngực trái.