Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Trang phục 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay chúm, úp lên hai vai rồi kéo vòng vào giữa ngực.