Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đặt trước mặt, lòng bàn tay hướng vào mặt rồi kéo vuốt xuống.