Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời tiết Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa lên xoay một vòng quanh mặt.Sau đó chỉ ngón trỏ phải lên trời đồng thời mắt nhìn theo tay.