Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thời tiết 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải khép đưa lên ngang tầm mặt hướng về bên phải rồi chuyển động bàn tay đưa qua đưa lại ngang mặt, đồng thời mắt nhìn theo tay, sau đó chuyển thành kí hiệu chữ N.